Language

420 723 702 867


Zapomenuté heslo?

Zaregistrovat se


Terms and Conditions

Všeobecní obchodní podmínky společnosti Mad Joke Production s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Provozovatelem internetového obchodu na adrese www.longbone.cz (dále jen "eshop" nebo "obchod") je obchodní společnost MAD joke production s. r. o. se sídlem Makovského 1177/1, 163 00 Praha 6 - Řepy, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 243681, IČO: 04176189, DIČ: CZ04176189 (dále jen "Prodávající").

1.1.

Tyto všeobecní obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují prodej zboží zhotoveného na míru kupujícího prostřednictvím e-shopu na internetových stánkách www.longbone.cz. VOP tak upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé́ na základě̌ kupní́ smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané́ mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující" nebo také "spotřebitel") prostřednictvím e-shopu prodávajícího.

1.2.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které neupravují tyto VOP, nebo zvláštní smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen "NOZ").

1.3.

VOP se nevztahují na případy, kdy je kupujícím podnikatel, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Pro účely těchto VOP se za podnikatele považuje každá osoba, která uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání nebo s ním jinak jedná, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.4.

Prodávající je oprávněn znění VOP jednostranně měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

2. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ A UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující po přihlášení vstupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen "uživatelský účet"), prostřednictvím kterého lze objednávat zboží a provádět další úkony s tím spojené.

2.2.

Při objednávání zboží a při registraci na webové stránce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny vyžadované či potřebné údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen bez zbytečného odkladu aktualizovat. Kupující odpovídá za správnost a pravdivost jím uvedených údajů. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží a v uživatelském účtu jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

2.3.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem (dále jen "přístupové údaje"). Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových údajů a chránit je před zpřístupněním třetím osobám. Za zneužití uživatelského účtu třetími osobami z důvodu nedostatečné ochrany přístupových údajů kupujícím, nenese prodávající odpovědnost.

2.4.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. V případě, že se tak stane, může být uživatelský účet zablokován buď dočasně, nebo trvale.

2.5.

Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden (1) rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně VOP).

2.6.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7.

Uživatelský účet je možné kdykoliv zrušit.

3. OBJEDNÁVKA A KUPNÍ SMLOUVA

3.1.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím upravují tyto VOP a příslušné právní předpisy.

3.2.

Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je uveřejnění nabízeného zboží prodávajícím na internetové stránky e-shopu, a doručením řádně vyplněné, potvrzené a odeslané objednávky kupujícím prodávajícímu se uzavírá kupní smlouva (dále jen "objednávka").

3.3.

Uzavření kupní smlouvy není možné bez ujednání všech náležitostí kupní smlouvy stanovených Novým občanským zákoníkem (dále jen "NOZ"). Uzavření kupní smlouvy je ve smyslu ustanovení § 1726 NOZ vyloučeno. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) NOZ se vylučuje.

3.4.

Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí jeho objednávky, a to na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce kupujícího.

3.5.

Prodávající má uzavřením kupní smlouvy povinnost předat, doručit zboží kupujícímu a kupující má povinnost zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

3.6.

Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami zcela seznámil.

3.7.

Uživatelské rozhraní – webové stránky e-shopu (dále jen "Stránky") obsahují seznam zboží nabízeného prodávajícím, a to včetně počáteční kupní ceny nabízeného zboží. Tato bude konkretizována po odeslání objednávky kupujícím. Kupní cena nabízeného zboží zahrnuje daň z přidané hodnoty a všechny související poplatky. Kupní cena nabízeného zboží zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na Stránkách obchodu. Tím není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na Stránkách obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen s kupujícím kupní smlouvu uzavřít.

3.8.

Náklady spojené s balením a dodáním zboží jsou již zahrnuty v konečné ceně výrobku a platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě doručování zboží mimo území České republiky kupující nese veškeré náklady vynaložené prodávajícím, které jsou s takovým doručováním spojeny.

3.9.

Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář na Stránkách obchodu (dále jen "objednávka").

3.10.

Kupující je povinen v objednávkovém formuláři úplně, správně a pravdivě vyplnit své osobní údaje a údaje potřebné pro doručování zboží. V případě zboží zhotoveného na míru je kupující dále povinen správně a pravdivě vyplnit údaje potřebné pro zhotovení zboží. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupující povinen zkontrolovat údaje, které do objednávky vložil a opravit případné chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na ikonu/tlačítko "ODESLAT". Kupující odpovídá za správnost a pravdivost všech údajů uvedených v objednávce a tyto údaje jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí její obdržení kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce či v uživatelském účtu kupujícího (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

3.11.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky (akceptace), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

3.12.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen kupní smlouvu uzavřít, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně VOP). Kupující výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) nese kupující.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.

Kupní cenu a náklady spojené s dodáním zboží může kupující s ohledem na skutečnost, že jde o zboží zhotovené na míru, uhradit prodávajícímu pouze bezhotovostně platební kartou při provádění objednávky prostřednictvím zabezpečené platební brány GoPay.

4.2.

Kromě kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží a balením zboží ve výši uvedené v těchto VOP. Kupní cenou se rozumí i náklady spojené s dodáním zboží, pokud není dále uvedeno jinak.

4.3.

Kupní cena je splatná nejpozději do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy. Úhradou kupní ceny kupujícím se u bezhotovostních plateb považuje okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5. NEMOŽNOST ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, nebo pro jeho osobu, a to dle ustanovení § 1837 písm. d) NOZ.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.

Kupujícímu bude dodáno zboží na adresu, kterou uvede ve své objednávce, a to prostřednictvím privátního přepravce.

6.2.

Zboží bude kupujícímu doručeno nejpozději do 7-10 pracovních dnů od úhrady kupní ceny. Zásilka bude obsahovat objednané zboží a prodejní doklad.

6.3.

Kupující je povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady s tím spojené. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a zboží a v případě jakýchkoliv závad je neprodleně oznámit dopravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky kupující není povinen zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen, a že zboží převzal bez závad.

6.4.

Náklady na dodání zboží je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží.

6.5.

Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.

6.6.

Prodávající zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem dohodnutým v kupní smlouvě, případně způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání a užívání.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1.

Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc nemá vady ve smyslu § 2161 občanského zákoníku.

7.2.

Kupující je povinen při převzetí zásilky od dopravce zkontrolovat stav dodávaného zboží. V případě, že zjistí jakékoli poškození zboží, musí tuto skutečnost oznámit prodávajícímu nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky, a to e-mailem na adresu info@longbone.cz.

7.3.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady lze uplatnit u prodávajícího na adrese jeho provozovny Na Žvahově 502/30, Praha 5 – Hlubočepy 152 00. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.4.

U zboží vyrobeného na zakázku (zboží upraveného podle přání nakupujícího nebo pro jeho osobu) má nakupující právo do 14 dnů od uzavření odstoupit od smlouvy a to pouze v případě, že po dohodě obou stran nezačal prodávající pracovat na realizaci objednávky. V případě obdržení zboží na zakázku nelze zboží vracet bez udání důvodu. Takové zboží může nakupující pouze reklamovat, nesplňuje-li domluvené parametry nebo vykazuje-li jiné vady.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží převzetím zboží od jím určeného přepravce a přechází na něj tímto nebezpečí škody na zboží.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.

Nakládání s osobními údaji kupujícího a jejich ochrana se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "GDPR"). Přesné znění zákona o GDPR k dispozici zde: Ochrana osobních údajů

9.2.

Kupující výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.3.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o všech změnách svých osobních údajů.

9.4.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu (dále jen "zpracovatel"). Osobní údaje kupujícího nebudou bez jeho předchozího souhlasu předávány třetím osobám, a to s výjimkou osob dodávajících objednané zboží.

9.5.

Kupující potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou úplné, správné a pravdivé, a že je prodávajícímu poskytl dobrovolně.

9.6.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.7.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.8.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů společností GoPay s.r.o. Přesně znění souhlasu k dispozici zde: GoPay

10. DORUČOVÁNÍ

10.1.

Není-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to dle volby odesílatele buď elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

10.2.

Zásilka je doručena:

v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty (integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem)

v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem

v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít

v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.

Kupní smlouva, jakož i práva a povinnosti smluvních stran při užívání webové stránky se řídí českým právem, zejména Novým občanským zákoníkem. Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, www.coi.cz, je příslušná k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů.

11.2.

Je-li některé ustanovení kupní smlouvy nebo obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, použije se namísto neplatných ustanovení takové ustanovení kupní smlouvy nebo obchodních podmínek, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení kupní smlouvy ani obchodních podmínek. Změny a doplňky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu.

11.3.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.4.

Kontaktní údaje prodávajícího:

MAD joke production s. r. o.
LongBone
Na Žvahově 502/30, Praha 5 – Hlubočepy 152 00
Tel: 723 702 867
E-mail: info@longbone.cz
Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 8. 2018.