Language

420 723 702 867


Zapomenuté heslo?

Zaregistrovat se


Pravidla ochrany osobních údajů

1. Základní ustanovení

1.1.

Správce považuje problematiku ochrany osobních údajů za velmi významnou a k ochraně osobních údajů přistupuje s nejvyšší mírou zodpovědnosti tak, aby byly beze zbytku naplněny všechny požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen "GDPR".

1.2.

Tento dokument týkající se ochrany osobních údajů informuje zákazníka (subjekt údajů) o zpracování jeho osobních údajů, které subjekt údajů poskytl správci nebo které správce zpracovává v souvislosti s plněním smlouvy (např. seznam objednaného zboží).

1.3.

Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Na Žvahově 502/30, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy
email: info@longbone.cz
telefon: +420 723 702 867

1.4.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.5.

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

1.6.

Kontaktními údaji pověřence (v případě nejmenování pověřence osoby zodpovědné za ochranu osobních údajů) jsou: Hana Kohoutová, Hildus@hyperaktiv.cz

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1.

Správce zpracovává osobní údaje, které mu subjekt údajů poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě zaslané objednávky a za účelem jejího plnění.

2.2.

Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje subjektu údajů a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ,

souhlas subjektu údajů se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2.

Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení objednávky subjektu údajů a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3.

Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. Takové zpracování je subjekt údajů oprávněn odmítnout doručením oznámení o odmítnutí správci.

4. Doba uchovávání údajů

4.1.

Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Příjemci osobních údajů (zpracovatelé správce)

5.1.

Příjemci (zpracovateli) osobních údajů jsou osoby

podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

zajišťující marketingové služby.

5.2.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

6. Práva subjektu údajů

6.1.

Za podmínek stanovených v GDPR má subjekt údajů

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky zahrnující i profilování.

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

6.2.

Dále má subjekt údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

7.3.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení

8.1.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře subjekt údajů potvrzuje, že je seznámen s pravidly o ochraně osobních údajů, že s nimi souhlasí a že je v celém rozsahu přijímá.

8.2.

Souhlas s těmito pravidly subjekt údajů projeví souhlas zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu subjekt údajů potvrzuje, že je seznámen s pravidly ochrany osobních údajů, že s nimi souhlasí a že je v celém rozsahu přijímá.

8.3.

Správce je oprávněn tato pravidla změnit. Novou verzi pravidel ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle novou verzi těchto pravidel subjektu údajů na jeho e-mailovou adresu, kterou správci poskytl.

MAD joke production s. r. o.
IČO: 04176189
Na Žvahově 502/30, Praha 5 – Hlubočepy 152 00
Tel: 723 702 867
E-mail: info@longbone.cz

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.